لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در کرج


آدرس شرکت مقر و مکانی می باشد که در زمان ثبت شرکت در بند 3 اساسنامه ی آن ذکر می شود.بعد از اینکه شرکتی ثبت شد می توان به منظور تغییر آدرس شرکت مبادرت نمود به موجب همین امر ما در این مقاله برآنیم تا در مورد تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در کرج مطالبی را ارائه نماییم مقاله را مطالعه کنید و چنانچه با هر سوال یا موردی مواجه شدید می توانید با وکیل ثبت تغییرات شرکت تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما بهره مند شوید.

تغییر آدرس در شرکت سهامی خاص در کرج بر اساس صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده قابل انجام می باشد .بایستی به  این نکته توجه داشته باشید که در تبصره ی  بند 3 بیشتر  اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود تغییر محل شرکت به عهده ی هیت مدیره ن واگذار شده است.

در این تبصره بیان شده است که هیئت مدیره این توانایی را دارد که به هر کجا که خیر و صلاح  است به منظور تغییر آدرس مبادرت نمایدو برای شرکت شعبه هایی را راه اندازی کند.شایان ذکر است که تغییر آدرس شرکت به وسیله ی  تصمیم هیئت مدیره(چنانچه در اساسنامه  این چنین اختیاری به هیئت مدیره اعطا شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا و انجام می باشد.

جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج می توانید با مشاوران و متخصصان وکیل ثبت تغییرات شرکت تماس گرفته و از راهنمایی لازم جهت ثبت بهره مند شوید

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در کرج

  1. صورتجلسه ی تغییر آدرسی که  تنظیم شده است را سهامداران یا اعضای هیات مدیره (با توجه به تصمیم گرفته شده) امضا نموده باشند.
  2. کلیه ی مدارک ثبتی شرکت.
  3. کلیه ی مدارک تغییرات شرکت (در صورت وجود تغییرات)

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در کرج

مرحله های  تغییر آدرس شرکت با توجه به نوع و چارچوب  شرکت متفاوت می باشد. به مراحل تغییر آدرس در هر یک از شرکت های سهامی و با مسولیت محدود در ذیل می پردازیم.

اقدامات لازم برای تغییر محل شرکت سهامی

الف- جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و صورت جلسه ای  که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد را تنظیم نمایند.

ب- تشریفات دعوت با توجه به  قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت گردد.

شایان ذکر است در صورتی که در اساسنامه به هیات مدیره شرکت اختیار تغییر محل شرکت واگذار شده باشد،هیات مدیره با تنظیم نمودن  صورت جلسه به منظور ثبت تغییر محل شرکت مبادرت می نماید.در مواقعی که محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر تغییر کند ،بایستی  با تقاضای  هیات مدیره و با تصویب و تنظیم صورت جلسه پرونده شرکت به شهرستان مربوطه ارسال گردد.

جهت مطالعه بیشتر در مورد ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید 

اقدامات لازم برای تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

_مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و صورت جلسه تنظیم شود و ذیل آن به وسیله ی  تمامی شرکا با ذکر میزان سهم الشرکه خود به امضا برسد.

_در صورتی که  مجمع با اکثریت تشکیل شود  می بایست  تشریفات دعوت شرکاء مطابق با اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک اثبات کننده  ارائه شود.

_چنانچه  تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند بایستی با توجه به ماده 109 قانون به منظور انتخاب هیات بازرسی  مبادرت نمایند  و نام اعضای هیات بازرسی  در بالای صورت جلسه ای که  تنظیم شده است  درج گردد وذیل صورت جلسه به امضای آن ها برسد.

_صورتجلسه ای که تنظیم شده است  بایستی حداکثر طی مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع به وسیله ی  شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود و به منظور ثبت آن مبادرت نمایند و پس ازپرداخت نمودن هزینه های قانونی بایستی ذیل ثبت دفتر را به امضا برسانند

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسوولیت محدود(تضامنی-نسبی)

بسمه تعالی

نام شرکت ....................شماره ثبت .....................و شناسه ملی....................سرمایه ثبت شده ..............ریال در تاریخ.........................ساعت......................مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکا                                                     میزان سهم الشرکه

  1. خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
  2. خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
  3. خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
  4. خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................

محل شرکت از (آدرس قبلی)تهران ..................خیابان.........................کوچه .................... پلاک................ کدپستی..................... تلفن...................... کوچه.............. پلاک.......... کد پستی................... تلفن................. انتقال یافت در نتیجه ماده .................. اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم/آقای.............. احدی از شرکت (یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکا باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

  1. خانم/آقای.....................امضاء
  2. خانم/آقای.....................امضاء
  3. خانم/آقای.....................امضاء

همان گونه که رویت شد، در صورتجلسه ی فوق،تغییرمحل بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده استعمال می شود.

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت..................... شماره ثبت.....................و شناسه ملی................... سرمایه ............................ریال در تاریخ ........................ساعت ...............................جلسه هیات مدیره شرکت با  محل شرکت از آدرس قبلی ................................کد پستی:........................انتقال یافت.

آقای/خانم........................... احدی از شرکاء  یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره...........

در خصوص صورتجلسه ،رعایت نمودن  نکات ذیل الزامی و ضروری می باشد.

_ تمامی  صورتجلسات باید  روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از آن که اشخاص ذی سمت امضا نمودند و شخصیت حقوقی آن را ممهور به مهر نمود  تهیه و تدوین  و ارسال شود.

_تمامی  اقدامات پذیرش صورتجلسات به وسیله ی سامانه اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  انجام می شود.

__صورتجلسه بایستی  در سه نسخه تهیه و تنظیم شود و تمامی اعضای هیات مدیره ذیل آن را امضا کنند  و یک رونوشت  از آن طی  مدت سه روز بعد  از قبولی  نهایی  در پایگاه  به وسیله ی پست به اداره  ثبت شرکت ها ارسال شود  و بعد از آن  بارکد پستی در سیستم قید گردد.

_ در صورتی که تغییر آدرس شرکت از یک خیابانی به خیابانی دیگر می باشد تنها تنظیم صورتجلسه ی تغییر آدرس کفایت می کند و به اقداماتی دیگر نیاز نمی باشد.

از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

در جهت تغییر در شرکت با مسئولیت محدود الزامی است صورتجلسه تغییرات آنرا تنظیم نمایید ، الزامی است که در 3 نسخه به تنظیم برسد و بر روی سربرگ شرکت تنظیم شود

گزارش توجیهی کاهش سرمایه

کاهش و افزایش سرمایه شرکت دارای اهداف متفاوت و اثرات مختلف و تفاوت اشخاص متاثر از آن می باشد

ثبت تغییرات شرکت در کرج

پایدار ماندن شرکت در کرج و ثبات آن منوط به ایجاد تغییراتی است که به ساماندهی آن کمک کند. بدین صورت که ثبت نمودن شرکت در اداره ثبت شرکتها بعد از اینکه به پایان رسید می توانند موسسین آن اقدام به تغییراتی در متن اساسنامه بدهند.

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص در کرج

تغییر آدرس در شرکت سهامی خاص در کرج بر اساس صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده قابل انجام می باشد

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت د ر کرج

برای اعمال تغییرات شرکت و ثبت آن تغییرات باید در ابتدا صورتجلسه ای تنظیم شود که در این مقاله به نحوه تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج پرداخته می شود

مجمع عمومی عادی چیست ؟

مجمع عمومی عادی تنها وسیله ای می باشد که دارندگان سهام می توانند نظرهای خود را اعمال کنند در این مقاله به مطالعه مجمع عمومی عادی و ظایف آن بپردازید .

ثبت صورتجلسات مجامع

به منظور انجام هر نوع تغییراتی در شرکت اعم از ورود و خروج شرکا، افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت و.... بایستی صورتجلسه تغییرات تنظیم گردد.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج

در صورتی که شرکت در کرج در طول حیات خود نیازمند این باشد که تغییراتی را انجام دهد در هر زمانی می توان به منظور آن تغییر مبادرت کرد. بدین منظور می توان صورتجلسه ای تغییرات شرکت در کرج را به صورت اینترنتی ثبت نمود که در این مقاله مطالعه می نمایید .

تغییر نام شرکت در کرج

شرکتهای تجاری این قابلیت را دارند که بعد ثبت آنها در کرج به اتمام رسید می توانند تغییراتی در موارد اساسنامه ایجاد نمایند . تغییر نام شرکت از موارد بارز در شرکتها می باشد که موسسین در کرج می توانند انجام دهند و اعمال تغییرات آن را در اداره ثبت شرکتها نمایند .

تغییر موضوع فعالیت شرکت در کرج

مقوله تعیین موضوع شرکت یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مبحث ها در تاسیس و راه اندازی شرکت است در این مقاله به توضیحات بیشتری در مورد تغییر موضوع شرکت مطالعه نمایید .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟