لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج مراحل ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج ثبت شرکتهای تخصصی در کرج
ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت ساختمانی عمرانی در کرج
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج افزایش سرمایه شرکت در کرج انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرج تغییر آدرس شرکت در کرج نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ورود و خروج شریک در کرج
تماس با ما

مراحل ثبت شرکت در کرج


اجتماع شدن دو یا چند شریک در کنار هم می توانند بر اساس تجربیات و توانمندیها و مهارت ها با گذاشتن سرمایه به سوددهی دست یابند . به صورت قانونی کردن یک شرکت که کلیه اهداف آن مشترک می باشد در اداره ثبت شرکتهاامکان پذیر است .

ثبت شرکت در تبریز-ثبت شرکت تبریز

در جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره  ثبت شرکت در تبریز - ثبت شرکت تبریز می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

 1. دو کپی از اساسنامه ی شرکت.
 2. دو کپی از اظهارنامه.
 3. دو کپی از صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین.
 4. دو کپی از صورتجلسه ی هیات مدیره.
 5. اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده.
 6. کپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است.)
 7. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت.
 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه شرکت.      
 2. دو جلد اساسنامه شرکت .
 3. دوکپی از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.    
 4. دو کپی از صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب.  
 5. کپی شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره،سهامداران و بازرسین.
 6. کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین.
 7. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 9. ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد.)
 10. گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت.
 11. ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 12. امضاء وکالت نامه.
 13. ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 14. در صورتی که اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی.
 15. در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالت نامه.
 16. ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود.
 2. دو برگ شرکت نامه .
 3. دو نسخه از اساسنامه.
 4. دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره.
 5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
 6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 1. دو برگ تقاضانامه.
 2. دو برگ شرکت نامه.
 3. دو نسخه اساسنامه.
 4. فتوکپی شناسنامه ی شرکا.
 5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

 1. صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.
 2. اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی.
 3. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.
 4. درخواست کتبی ثبت. 
 5. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون.
 6. رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه.
 7. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 8. موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 9. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه.
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه.
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 4. نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه.
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44.
 6. نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی

 1. یک کپی مصدق از شرکت نامه.
 2. یک کپی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
 4. در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات ذیل حایز اهمیت است:
 5. اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود.
 6. تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد.
 7. روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
 8. اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 1. یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 3. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:
 4. اظهارنامه ی ثبت.
 5. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت.
 6. یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
 7. داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

مراحل ثبت شرکت در کرج

باتوجه به پیشرفت و توسعه دنیای اینترنت ، می توان بدون مراجعه به اداره ثبت شرکتها از طریق اینترنت اقدام به ثبت شرکت در کرج به صورت سامانه اینترنتی نمایید . اقدامات انجام ثبت شرکت در سامانه در ذیل به صورت گام به گام توضیح داده شده است :

گام اول : انتخاب کردن شریک خود

بهترین کار جهت تأسیس شرکت انتخاب کردن شریک که باتوان با قدرت و توانمندیهایی که دارد شرکت را به توسعه و پیشرفت و سوددهی برسانند .

گام دوم : ثبت در سامانه ثبت شرکت

مراجعه به وبگاه اینترنتی ثبت شرکتها و درج کلیه اطلاعات شرکت و شرکا در سامانه

گام سوم : تعیین نام شرکت

یک نام بر اساس نوع فعالیت شرکت و نوع قالب ثبتی شرکت انتخاب نمابید . این نام باید بر طبق قوانین ثبتی نام شرکت باشد .

گام چهارم : مدت و موضوع فعالیت شرکت

بر اساس موضوع فعالیت شرکت که انتخاب می شود باید مدت آن موضوع فعالیتی شرکت را تعیین کنید بدین صورت که این مدت فعالیت محدود و یا نا محدود می باشد .

گام پنجم : تعیین آدرس شرکت

بر اساس نوع موضوع فعالیتی شرکت باید هر شرکتی جهت فعالیت مکانی را مشخص نمایید .

گام ششم : تعیین کردن سرمایه

سرمایه شرکت از گونه مواردی است که برای شرکت اعتبار و ارزش را در پی دارد بنابراین این سرمابه بر اساس نوع قوانین مصوبه تجارت دارای حداقلی می باشد که از  میلیون ریال کمتر نباشد .  

گام هفتم : نام شرکا

بعد از مرحله انتخاب شرکا باید بر اساس نوع اطلاعات هویتی آنها در این قسمت از سامانه اطلاعات را وارد نمایید . در صورت وجود تعداد شرکا بیشتر از 150 نفر می توان در قسمتی از سامانه به اضافه لیست بیشتر مابقی اطلاعات شرکا را وارد نمایید .

گام هشتم : سمت اشخاص را مشخص نمایید

بعد از درج اطلاعات و مشخصات هویتی باید بر اساس نوع فعالیت شرکت سمت هر یک در شرکت را وارد نمایید .

گام نهم : اشخاص را وارد نمایید .

می توان بر اساس لیست ورود اطلاعات اشخاص میزان سهام و یا سرمایه شان را مشخص نمایید .

گام دهم : ارتباط بین اشخاص وار نمایید

در این قسمت باید ارتباطی که در بین افراد هست باید تعیین شود که نماینده شخص می باشد یا اصلی

گام یازدهم : درج شعبه شرکت

در صورتی که شرکت شعباتی برای فعالیت بیشتر دارد در این قسمت وارد شود .

گام دوازدهم : روزنامه سلی / ماللی را واردنماید

بر اساس قوانین مصوبه تجارت باید تاریخ روز ماه سال را وارد نمایید . سپس اسم روزنامه را از لیست انتخاب نمایید .

گام سیزدهم: وارد کردن متن صورت‌جلسه

قبل از اینکه ثبت شرکت انجام شود و در همان زمان تأسیس شرکت باید صورتجلسه ای را تنظیم نمود که بر اساس نوع اساسنامه شرکت باید قوانین و مواردی که در شرکت باید رعایت شود در آن نیز قید می شود.

گام چهاردهم : درج اطلاعات تقاضانامه / اظهارنامه

باید بر اساس نوع اظهارنامه و یا تقاضانامه شرکت اطلاعات ان را وارد نمایید .

گام پانزدهم : تکمیل نمودن اساسنامه

باید بر اساس اساسنامه ای که تنظیم شده است اطلاعات آن را در این قسمت وارد نمایید . می توانید از کلمات پیش فرض برای خلاصه کردن مطالب آن استفاده نماید .

گام شانزدهم : ورود اطلاعات متن شرکتنامه

همانند مرحله قبل درج اطلاعات اساسنامه باید متن شرکتنامه را نیز در این قسمت وارد نمایید میتوانید از کلمات و متن پیش فرض استفاده نمایید.

گام هفدهم : وارد کردن مدارک

بر اساس نوع فعالیت اصلی شرکت و شرکا باید مدارک شرکت را وارد نمایید در ابتدا اسکن نموده و سپس در سامانه بارگذاری نمایید.

مرحله‌ی پایانی: پست کردن مدارک

بعد از اینکه اطلاعات را به درستی در سامانه وارد نمودید باید بازبینی اطلاعات را چک کرده در صورت اطمینان از صحت اطلاعات پذیرش را انتخاب نموده و از سامانه کدرهگیری در یافت نمایید .

در این بین باید هزینه های ثبتی و قانونی شرکت را که در قوانین تجارت برای متقاضی تعیین شده می تواند به صورت آنلاین در همان سامانه پرداخت نمایید

کلیه مدارک شرکت را به همراه پرینت سامانه ثبت شرکت و هم چنین مدارک می توان از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تغییر آدرس شرکت در کرج

تغییر آدرس شرکت در کرج با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

زمان ثبت شرکت در کرج

آن مسئله که در ثبت شرکتها برای موسسین بیشتر مهم می باشد که مدت زمان ثبت شرکت در کرج به چه صورت است و چه زمانی طول می کشد تا بتوانند ثبت شرکت خود را انجام دهند

استعلام شرکت

شرکت با دریافت مجوز و شماره ثبت ،قابل جستجو برای افرادی است که در ثبت شرکت خود به دنبال نام خاص و غیر تکراری هستند. در نتیجه قبل از انتخاب اسم برای شرکت استعلام از شرکت های ثبت شده بهترین کار می باشد در این مقاله می توانید اطلاعات بیشتری کسب نمایید

ورود و خروج شریک شرکت در کرج

در ورود و خروج شرکا دو حالت صورت می گیرد. اول اینکه شخص جدیدی بجای شخص قبلی جایگزین می شود دوم اینکه بنا به دلایلی شخص جدیدی به شرکت اضافه می شود

نقل و انتقال سهام شرکت در کرج

جهت واگذاری و انتقال سهام شرکا باید یک صورتجلسه تنظیم نمایند و آن را امضا نمایند

تأسیس شرکت قبل از ثبت آن

وقتی که یک شرکت حقوقی ثبت شود میتواند فعالیت شرکت سهامی داشته باشد. زمانی میتوان به این امر دست پیدا کرد که قوانین جاری در مجمع عمومی موسس برقرار شود و اختیاراتی که به او داده شده را انجام دهد.

متن صورتجلسه ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت های سهامی خاص تنظیم و ثبت صورتجلسه با ید مطابق قوانین تجارت انجام شود د راین مقاله می توانید راهنمایی لازم را کسب نمایید

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

اشخاصی که در تلاش هستند اجتماعی را از دو نفر بیشتر تشکیل دهند که به این امور بپردازند و سود حاصل از این تلاش و فعالیت را در بین خود تقسیم نمایند می توانند اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمایند

تفاوت مجامع عمومی

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره انجام می پذیرد.

ثبت تغییرات شرکت تعاونی در کرج

در شرکتهای تعاونی می توانید بر اساس نوع مفاد اساسنامه شرکت تغییراتی را انجام دهد که در جهت پایدار ماندن آن شرکت می باشد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟